MPET02
MPET01
Aug
03

บรรยากาศนักศึกษาใหม่สาขา MPet

บรรยากาศนักศึกษาใหม่สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต(MPet)รหัส 60…

Read more

MPet คืออะไร

สาขาวิชาที่ศึกษาด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นแขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิศวกรรมโลหการ

ชื่อปริญญา:

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):Bachelor of Engineering (Material and Process Engineering Technology)

หลักสูตร:

แบ่งออกเป็น 2 แขนงประกอบด้วย

  • แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • แขนงวิชาวิศวกรรมโลหการ

อนาคตหลังจบการศึกษา:

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการผลิต รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถประกอบอาชีพในสายงานได้หลากหลายแขนง เช่น  งานควบคุมกระบวนการผลิตและการขึ้นรูปโลหะและพอลิเมอร์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

  1. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ เคมีในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมพื้นฐาน
  2. สามารถอธิบายพฤติกรรมและการเสื่อมสภาพของวัสดุ เพื่อเลือกใช้ให้สอดคล้องกับการใช้งานทางด้านวิศวกรรม
  3. สามารถนำความรู้ทางด้านจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของวัสดุ เพื่ออธิบายพฤติกรรมของวัสดุในกรรมวิธีการผลิต
  4. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะทางด้านวิศวกรรม ตลอดจนใช้เครื่องมือที่จำเป็นในวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ
  5. สามารถสาธิตการออกแบบวัสดุและเลือกกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย หลักการทางเศรษฐศาสตร์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
  6. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนมีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูด การเขียน และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  7. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุและกระบวนการผลิต