บริการวิชาการ

เครื่องมือบริการในสาขา MPET ด้านพอลิเมอร์ (Polymer)

เครื่องมือวัดค่าความ
หนืดมูนนี่

เครื่องวัดความแข็ง
ของยาง แบบ Shore A

เครื่องวัดความแข็ง
ของยาง แบบ Shore D

เครื่องทดสอบสมบัติความต้านทานแรงดึงของวัสดุ

เครื่องบดผสมแบบภายใน

เครื่องทดสอบหาค่า
การคงรูปของยาง

เครื่องทดสอบสมบัติความต้านทานต่อ
แรงกระแทก

เครื่องมือบริการในสาขา MPET ด้านโลหการ (Metallurgy)

เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงกระแทก

เครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงาน

เตาหลอมโลหะ

เครื่องอัดชิ้นงาน

เครื่องตัดโลหะวิทยา
แบบหล่อเย็น

เครื่องทดสอบความแข็ง
แบบร็อคเวลล์

เครื่องทดสอบความแข็ง
แบบไมโครวิกเกอร์

กล้อง Optical Microscope

เตาเผาอุณหภูมิสูง

เครื่องอัดแบบไฮดรอลิค