แผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสูตรปกติ

แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120313301 เคมีพอลิเมอร์, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313302 พอลิเมอร์ฟิสิกส์, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ, 3(3-0)
120313207 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ, 3(3-0)
120313303 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120313202 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ, 3(3-0)
120313203 การเสื่อมสภาพของวัสดุ, 3(3-0)
120313208 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม, 3(3-0)
120313304 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์, 1(0-3)
120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313306 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1, 3(3-0)
120313307 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1, 1(0-3)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120313205 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ, 3(3-0)
120313308 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2, 3(3-0)
120313309 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2, 1(0-3)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
รวม 17 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3

120313802 การฝึกงานอุตสาหกรรม, 0(0-240)
รวม 0 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120313204 การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ, 3(3-0)
120313310 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1, 1(0-3)
1203133XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 13 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120313311 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2, 3(0-6)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
1203133XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 13 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรปกติ

แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313402 โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน, 3(3-0)
120313403 ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน, 1(0-3)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ, 3(3-0)
120313207 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ, 3(3-0)
120313401 โลหการเคมี, 3(3-0)
120313404 โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120313202 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ, 3(3-0)
120313203 การเสื่อมสภาพของวัสดุ, 3(3-0)
120313208 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม, 3(3-0)
120313405 ปฏิบัติการทดสอบโลหะ, 1(0-3)
120313406 การขึ้นรูปโลหะ 1, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120313205 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ, 3(3-0)
120313407 การขึ้นรูปโลหะ 2, 3(3-0)
120313408 ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ, 1(0-3)
120313409 การกัดร่อนของโลหะ, 3(3-0)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3

120313802 การฝึกงานอุตสาหกรรม, 0(0-240)
รวม 0 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120313204 การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ, 3(3-0)
120313410 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 1, 1(0-3)
1203134XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 13 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120313411 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 2, 3(0-6)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
1203134XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 13 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา

แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120313301 เคมีพอลิเมอร์, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313302 พอลิเมอร์ฟิสิกส์, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ, 3(3-0)
120313207 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ, 3(3-0)
120313303 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120313202 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ, 3(3-0)
120313203 การเสื่อมสภาพของวัสดุ, 3(3-0)
120313208 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม, 3(3-0)
120313304 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์, 1(0-3)
120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313306 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1, 3(3-0)
120313307 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1, 1(0-3)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120313204 การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ, 3(3-0)
120313205 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ, 3(3-0)
120313308 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2, 3(3-0)
120313309 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2, 1(0-3)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120313801 สหกิจศึกษา, 6(0-540)
รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120313332 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์, 1(0-3)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
1203133XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา

แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
1403035XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลศึกษา, 1(0-2)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120313402 โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน, 3(3-0)
120313403 ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน, 1(0-3)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ, 3(3-0)
120313207 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ, 3(3-0)
120313401 โลหการเคมี, 3(3-0)
120313404 โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
1401030XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาภาษา, 3(3-0)
รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

120313202 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ, 3(3-0)
120313203 การเสื่อมสภาพของวัสดุ, 3(3-0)
120313204 การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ, 3(3-0)
120313208 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม, 3(3-0)
120313405 ปฏิบัติการทดสอบโลหะ, 1(0-3)
120313406 การขึ้นรูปโลหะ 1, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 3(3-0)
รวม 22 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

120313205 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ, 3(3-0)
120313407 การขึ้นรูปโลหะ 2, 3(3-0)
120313408 ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ, 1(0-3)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

120313801 สหกิจศึกษา, 6(0-540)
รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

120313409 การกัดร่อนของโลหะ, 3(3-0)
120313425 โครงงานวิศวกรรมโลหการ, 1(0-3)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
1203134XX วิชาเลือก กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง, 3(3-0)
14XXXXXXX วิชาเลือก กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3(3-0)
XXXXXXXXX วิชาเลือก หมวดวิชาเลือกเสรี, 3(3-0)
รวม 17 หน่วยกิต