โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปกติ 147 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ, 3(3-0)
140103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
140103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
140103014 การเขียน 1, 3(3-0)
140103015 การเขียน 2, 3(3-0)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140103019 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต

วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
130013005 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย, 3(3-0)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 1 หน่วยกิต
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป, 3(3-0)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
140303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต, 3(3-0)

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
140303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)
140303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)
140303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
140303504 ลีลาศ, 1(0-2)
140303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)

กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
120213401 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
120313701 วัสดุทั่วไปและการประยุกต์ใช้, 3(3-0)
140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม, 3(3-0)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)

หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 26 หน่วยกิต
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ, 3(3-0)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมวัสดุ 33 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ, 3(3-0)
120313202 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ, 3(3-0)
120313203 การเสื่อมสภาพของวัสดุ, 3(3-0)
120313204 การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ, 3(3-0)
120313205 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ, 3(3-0)
120313207 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ, 3(3-0)
120313208 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม, 3(3-0)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง 31 หน่วยกิต

แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
120313301 เคมีพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313302 พอลิเมอร์ฟิสิกส์, 3(3-0)
120313303 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313304 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์, 1(0-3)
120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313306 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1, 3(3-0)
120313307 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1, 1(0-3)
120313308 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2, 3(3-0)
120313309 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2, 1(0-3)
120313310 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1, 1(0-3)
120313311 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2, 3(0-6)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
120313312 สารเติมแต่งพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313313 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ, 3(3-0)
120313314 พลาสติกชีวภาพ, 3(3-0)
120313315 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313316 การยึดติดและกาว, 3(3-0)
120313317 พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120313318 สมบัติของยางและการทดสอบ, 3(2-3)
120313319 วิศวกรรมยาง, 3(3-0)
120313320 ยางและสารเคมียาง, 3(3-0)
120313321 เทคโนโลยีน้ำยาง, 3(3-0)
120313322 การจำลองกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313323 หลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก, 3(3-0)
120313324 การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก, 3(3-0)
120313325 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง, 3(3-0)
120313326 กระบวนการขึ้นรูปยาง, 3(2-3)
120313327 เทคโนโลยีพลาสติกและกระบวนการผลิต, 3(3-0)
120313328 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1, 3(3-0)
120313329 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2, 3(3-0)
120313330 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3, 3(3-0)
120313331 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 4, 3(3-0)

แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ
วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
120313401 โลหการเคมี, 3(3-0)
120313402 โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน, 3(3-0)
120313403 ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน, 1(0-3)
120313404 โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก, 3(3-0)
120313405 ปฏิบัติการทดสอบโลหะ, 1(0-3)
120313406 การขึ้นรูปโลหะ 1, 3(3-0)
120313407 การขึ้นรูปโลหะ 2, 3(3-0)
120313408 ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ, 1(0-3)
120313409 การกัดร่อนของโลหะ, 3(3-0)
120313410 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 1, 1(0-3)
120313411 โครงงานวิศวกรรมโลหการ 2, 3(0-6)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
120313412 โลหะวิทยาการสกัด, 3(3-0)
120313413 เคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุ, 3(3-0)
120313414 วัสดุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง, 3(3-0)
120313415 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและการป้องกัน, 3(3-0)
120313416 การทดสอบแบบไม่ทำลาย, 3(3-0)
120313417 กรรมวิธีการแข็งตัว, 3(3-0)
120313420 วิศวกรรมการหล่อโลหะ, 3(3-0)
120313421 วิศวกรรมการเชื่อมโลหะ, 3(3-0)
120313422 ทฤษฎีการเสียรูปแบบพลาสติก, 3(3-0)
120313423 การอบชุบความร้อนโลหะ, 3(3-0)
120313424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า, 3(3-0)
120313426 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 1, 3(3-0)
120313427 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 2, 3(3-0)
120313428 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 3, 3(3-0)
120313429 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 4, 3(3-0)

กลุ่มวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม 0 หน่วยกิต

วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต
120313802 การฝึกงานอุตสาหกรรม, 0(0-240)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)
XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)

หลักสูตรสหกิจศึกษา 147 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา 4-8 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
140103001 ภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
140103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ, 3(3-0)
140103012 การอ่าน 1, 3(3-0)
140103013 การอ่าน 2, 3(3-0)
140103014 การเขียน 1, 3(3-0)
140103015 การเขียน 2, 3(3-0)
140103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1, 3(3-0)
140103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2, 3(3-0)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140103019 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต

วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
130013005 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย, 3(3-0)
130313018 ร่างกายมนุษย์และสุขภาพ, 3(3-0)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 1 หน่วยกิต
140813901 จริยธรรมในการทำงาน, 1(1-0)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, 3(3-0)
140203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป, 3(3-0)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทำงาน, 3(3-0)
140303601 มนุษยสัมพันธ์, 3(3-0)
140303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต, 3(3-0)

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
140303501 บาสเกตบอล, 1(0-2)
140303502 วอลเลย์บอล, 1(0-2)
140303503 แบดมินตัน, 1(0-2)
140303504 ลีลาศ, 1(0-2)
140303505 เทเบิลเทนนิส, 1(0-2)

กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิตaom

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
120213401 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน, 3(3-0)
120313701 วัสดุทั่วไปและการประยุกต์ใช้, 3(3-0)
140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม, 3(3-0)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์, 3(3-0)

หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร, 3(3-0)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร, 1(0-3)
130203101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
130203102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2, 3(3-0)
130203103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3, 3(3-0)
130313005 ฟิสิกส์ 1, 3(3-0)
130313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 1(0-2)
130313007 ฟิสิกส์ 2, 3(3-0)
130313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2, 1(0-2)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 26 หน่วยกิต
120213402 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน, 3(3-0)
120213500 ปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน, 1(0-3)
120213600 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 3(2-2)
120313101 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ, 3(3-0)
120313107 วัสดุวิศวกรรม, 3(3-0)
120313108 กรรมวิธีการผลิต, 3(3-0)
120513101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1, 3(3-0)
120513201 การเขียนแบบวิศวกรรม, 3(2-2)
120513304 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล, 1(0-3)
130503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์, 3(3-0)

กลุ่มวิชาชีพทางวิศวกรรมวัสดุ 33 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
120313201 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ, 3(3-0)
120313202 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุ, 3(3-0)
120313203 การเสื่อมสภาพของวัสดุ, 3(3-0)
120313204 การเลือกใช้และออกแบบวัสดุ, 3(3-0)
120313205 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ, 3(3-0)
120313207 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการวัสดุ, 3(3-0)
120313208 เครื่องมือวัดและระบบการควบคุม, 3(3-0)
120413106 การวางแผนและควบคุมการผลิต, 3(3-0)
120413107 การควบคุมคุณภาพ, 3(3-0)
120413108 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120413109 วิศวกรรมความปลอดภัย, 3(3-0)

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง 31 หน่วยกิต

แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

วิชาบังคับ 28 หน่วยกิต
120313301 เคมีพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313302 พอลิเมอร์ฟิสิกส์, 3(3-0)
120313303 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313304 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์, 1(0-3)
120313305 หลักการไหลของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313306 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1, 3(3-0)
120313307 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1, 1(0-3)
120313308 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2, 3(3-0)
120313309 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2, 1(0-3)
120313332 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์, 1(0-3)
120313801 สหกิจศึกษา, 6(0-540)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
120313312 สารเติมแต่งพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313313 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ, 3(3-0)
120313314 พลาสติกชีวภาพ, 3(3-0)
120313315 การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313316 การยึดติดและกาว, 3(3-0)
120313317 พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, 3(3-0)
120313318 สมบัติของยางและการทดสอบ, 3(2-3)
120313319 วิศวกรรมยาง, 3(3-0)
120313320 ยางและสารเคมียาง, 3(3-0)
120313321 เทคโนโลยีน้ำยาง, 3(3-0)
120313322 การจำลองกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์, 3(3-0)
120313323 หลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก, 3(3-0)
120313324 การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก, 3(3-0)
120313325 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง, 3(3-0)
120313326 กระบวนการขึ้นรูปยาง, 3(2-3)
120313327 เทคโนโลยีพลาสติกและกระบวนการผลิต, 3(3-0)
120313328 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1, 3(3-0)
120313329 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2, 3(3-0)
120313330 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 3, 3(3-0)
120313331 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 4, 3(3-0)

แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ
วิชาบังคับ 28 หน่วยกิต
120313401 โลหการเคมี, 3(3-0)
120313402 โลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน, 3(3-0)
120313403 ปฏิบัติการโลหการกายภาพและกระบวนการทางความร้อน, 1(0-3)
120313404 โลหะวิทยาโลหะนอกกลุ่มเหล็ก, 3(3-0)
120313405 ปฏิบัติการทดสอบโลหะ, 1(0-3)
120313406 การขึ้นรูปโลหะ 1, 3(3-0)
120313407 การขึ้นรูปโลหะ 2, 3(3-0)
120313408 ปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะ, 1(0-3)
120313409 การกัดร่อนของโลหะ, 3(3-0)
120313425 โครงงานวิศวกรรมโลหการ, 1(0-3)
120313801 สหกิจศึกษา, 6(0-540)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
120313412 โลหะวิทยาการสกัด, 3(3-0)
120313413 เคมีเชิงไฟฟ้าของวัสดุ, 3(3-0)
120313414 วัสดุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง, 3(3-0)
120313415 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงของโลหะและการป้องกัน, 3(3-0)
120313416 การทดสอบแบบไม่ทำลาย, 3(3-0)
120313417 กรรมวิธีการแข็งตัว, 3(3-0)
120313420 วิศวกรรมการหล่อโลหะ, 3(3-0)
120313421 วิศวกรรมการเชื่อมโลหะ, 3(3-0)
120313422 ทฤษฎีการเสียรูปแบบพลาสติก, 3(3-0)
120313423 การอบชุบความร้อนโลหะ, 3(3-0)
120313424 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า, 3(3-0)
120313426 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 1, 3(3-0)
120313427 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 2, 3(3-0)
120313428 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 3, 3(3-0)
120313429 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลหการ 4, 3(3-0)

กลุ่มวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม 0 หน่วยกิต

วิชาปรับพื้น/ฝึกงาน 0 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
XXXXXXXX1 วิชาเลือกเสรี 1, 3(3-0)
XXXXXXXX2 วิชาเลือกเสรี 2, 3(3-0)